QUALITAT


La Política de Qualitat de construccions Josep Mª Miro, SL esta enfocada a la prestació de serveis, dins el sector de la construcció de edificacions i obra civil, tant en el sector públic com en el privat, portant a terme els treballs encomanats amb el millor servei, preu i qualitat.

Es indispensable per assegurar la qualitat dels serveis, una adequació dels procediments de treball de tota l’organització, la participació e involucració de tot el personal, participant tots i cadascun d’acord amb la responsabilitat i autoritat que li correspon segons el seu càrrec i funció dins l’organització.

Construccions Josep Mª Miro, SL, te el compromís i la obligació de complir amb tota la normativa legal vigent i reglamentaria que afecta la seva activitat empresarial.

 

MEDI AMBIENT

 

La direcció de l’empresa Construccions Josep Mª Miro, SL, es concient de que l’activitat dels mecanismes de gestió mediambiental, pot produir un impacte no desitjat sobre el medi ambient.

Per això, i coneixent els avantatges que suposa l’aplicació d’un enfocament preventiu, la direcció proposa adoptar una sèrie de criteris i compromisos mediambientals, que deurien complir-se tant per la direcció de l’empresa, així com les empreses subcontractades, per que s’integrin en la gestió mediambiental.

 

SEGURETAT I SALUT

 

Des de l’any 1999, Construccions Josep Mª Miro, SL, té concertat amb el Servei de Prevenció Gaudí els serveis d’activitat preventiva, en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada, amb el numero d’identificació d’empresa 5364.